fbpx

BANER Perfect SPA Awards 2021 Glosuj Hotel SPA

REGULAMIN KONKURSÓW w SEMANA SP. z o.o.

 REGULAMIN RAMOWY KONKURSÓW SEMANA Spółka z o.o.

§ 1. Organizator Konkursów


1. Niniejszy regulamin określa ramowe zasady Konkursów publikowanych na łamach EDEN Magazyn SPA[&]Wellness, Uroda i Medycyna oraz www.spaeden.pl. 
2. Organizatorem Konkursów jest firma „SEMANA” Spółka z o.o., z siedzibą w 02-701 Warszawie, ul. Żywnego 16/78, NIP: 525-25-33-164, zwana dalej Organizatorem. 
3. W przypadku, gdy Współorganizatorem konkretnego Konkursu jest inny podmiot, informacja o tym będzie opublikowana w Szczegółowych Zasadach Konkursu.


§ 2. Szczegółowe Zasady Konkursów

1. Szczegółowe zasady konkretnego Konkursu (nazwa, czas trwania, nagroda, przebieg, sposób przyznania i wręczenia nagrody itp.) określane są każdorazowo w publikacji będącej ogłoszeniem Konkursu, na łamach konkretnych wydań Magazynu EDEN oraz www.spaeden.pl. 
2. Zasady te są też każdorazowo publikowane w zakładce KONKURSY na spaeden.pl.


§ 3. Zgłoszenie udziału w Konkursie

1. Udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe (mailowe, sms, pocztą tradycyjną lub w innej formie) jest równoznaczne ze zgłoszeniem przez Uczestnika udziału w Konkursie i oznacza:
-   oświadczenie Uczestnika o zapoznaniu się i akceptacji niniejszego Regulaminu;
-   wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), w celach związanych z organizacją Konkursu i nagrodzeniem laureatów oraz w celach marketingowych;
-   wyrażeniem przez Uczestnika zgody, w razie wygrania Konkursu, na wykorzystanie wizerunku, danych osobowych oraz wypowiedzi (w tym głos, imię, nazwisko, itp.) Uczestnika, jeśli takie będą wymagania konkretnego Konkursu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych i materiałów przedstawionych  przez Uczestnika. Stwierdzenie przez Organizatora nieprawdziwości danych i/lub materiałów przedstawionych  przez Uczestnika powoduje automatyczne wykluczenie Uczestnika z Konkursu.
3. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna powyżej 18. roku życia, posiadająca zdolność do czynności prawnych oraz dostęp do kanałów komunikacji elektronicznej, takich jak mail, Facebook, telefon komórkowy lub stacjonarny.
4. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora, członkowie Komisji Konkursowej oraz członkowie ich rodzin.


§ 4. Zasady ogólne uczestnictwa

1. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi pisemnie odpowiedzieć na pytanie opublikowane w jednym z mediów wymienionych w Par. 1 p. 1 niniejszego Regulaminu.
2. Standardowo za poprawne zgłoszenie uznaje się, mail, sms, przesyłkę pocztową itp., zawierającą: prawidłową odpowiedź na pytanie (pytania) konkursowe, dane kontaktowe Uczestnika (imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, email).
3. Osoby biorące udział w konkursie zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody, na opublikowanie swojej nazwy (nazwiska) w mediach Organizatora wymienionych w Par. 1 p. 1.


§ 4. Postanowienia końcowe

1. Organizator ma prawo do zmiany w każdym czasie Regulaminu i harmonogramu Konkursów. O zmianach Organizator powiadomi Uczestników na stronie www Organizatora i profilu Facebook Organizatora, publikując zmieniony Regulamin Konkursu i/lub harmonogram.
2. Podanie przez Uczestnika jego danych osobowych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.
3. W przypadku, gdy Zwycięzca zrezygnuje z odebrania nagrody, lub gdy Organizator nie może nawiązać z nim skutecznego kontaktu, Organizator nie ma obowiązku powtórnie przydzielać jej innym uczestnikom danego Konkursu.
4. Uczestnicy, którzy nie dotrzymają wymogów Regulaminu, zostają automatycznie wykluczeni z Konkursu, niezależnie od etapu Konkursu. Organizator nie ma obowiązku odrębnego informowania Uczestnika o wykluczeniu go z Konkursu.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
-   niemożność dokonania przez Uczestników terminowych zgłoszeń w Konkursie lub terminowego przesłania Organizatorowi przez Uczestników informacji wymaganych Regulaminem,
-   nieodebranie lub opóźnienie w odebraniu przez Uczestników wiadomości od Organizatora;
-   opóźnienie realizacji lub nienależyte przeprowadzenie lub nieprzeprowadzenie Konkursu z powodów niezależnych od Organizatora, w szczególności z powodu problemów w funkcjonowaniu portalu www, Facebook, problemów z dostępem do sieci internetowej, siły wyższej itp.
6. Uczestnicy mogą składać reklamacje związane z przebiegiem Konkursu na piśmie na adres Organizatora, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu na stronie spaeden.pl, w zakładce KONKURSY (decyduje data stempla pocztowego lub listu przewozowego). Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
7. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2014 roku.

Trwa 12. edycja najważniejszego konkursu SPA & Wellness w Polsce. Jak co roku w konkursie PERFECT SPA AWARDS wyłonimy najlepsze hotele i day SPA w Polsce, Europie i na świecie. Trudne czasy wymagają nadzwyczajnych środków, dlatego też ta edycja konkursu będzie szczególna i wyjątkowo ważna.
EDEN to biblijny raj, miejsce, gdzie czas upływa w harmonii, a troski dnia codziennego nie mają do nas dostępu… Magazyn EDEN powstał by poszukiwanie „ziemskich rajów” było łatwiejsze. Mija 15 lat, odkąd jesteście z nami. Dziękujemy!
Prezentujemy krótką relację filmową z Gali Najpiękniejsze SPA 2015.
Rozpoczynamy 2. edycję Konkursu Perfect SPA Professional, który w 2020 roku cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Zgłoś swój produkt, urządzenie lub usługę i walcz o nagrody w najbardziej prestiżowym konkursie branży SPA i Wellness!
reklama

Społeczność

reklama
reklama

Perfect SPA Awards

Partnerzy Konkursu

logo

Redakcja
tel.: +48 886 606 054
redakcja@SPAeden.pl

Redaktor Naczelna:
Katarzyna Sołtyk
k.soltyk@semana.pl

Społeczność

© 2021 Spaeden All Rights Reserved.Design & Development by Conor